Cele

  • prace badawcze dotyczące poszukiwania informacji  o  ofiarach Holokaustu i ludobójstwie Romów (porrajmos) prowadzone przez członków zaangażowanych społeczności lokalnych w poszczególnych krajach

  • promowanie udziału grup młodzieży romskiej i nieromskiej w aktywnym procesie badawczym

  • angażowanie grup młodych ludzi (liderów) w działania z zakresu edukacji rówieśniczej skierowane do młodszych rówieśników na tematy porrajmos i znaczenia pamięci

  • podnoszenie  świadomości społecznej wśród współczesnych pokoleń i szerzenie wartości antydyskryminacyjnych poprzez różne formy sztuki (graffiti, muzyka, teatr, wideo...)

Miejsce

Projekt realizowany jest we Włoszech (Bolonia, Florencja i Neapol), w Portugalii (Braga i Figueira z Foz) oraz w  Polsce (Kraków)

Trace project map
 

Założenia projektu

Prowadzenie badań jako realizacja metodologicznego podejścia do realizacji projektu. Młodzież, dorośli ,edukatorzy, nauczyciele i badacze wspólnie będą prowadzić  działania projektowe przeplatając fazy badań aktywnymi działaniami oraz będą dzielić się refleksjami i doświadczeniami na każdym z etapów. Celem będzie stworzenie ostatecznej wizji sposobu zachowania i podtrzymywania pomięci o holocauście, w tym zagładzie Sinti i Rom (porrajmos)poprzez poznanie i zrozumienie przeżyć niektórych świadków oraz próbę refleksji nad kwestiami dyskryminacji, zaproponowanie możliwych działań proaktywnych i uświadamiających w tym zakresie.

Działania

Działalność, rozłożona na kilka pakietów roboczych, obejmuje:

1) utworzenie grupy młodych liderów spośród młodzieży romskiej i nieromskiej w 6 obszarach lokalnych (Bolonia,Florencja i Neapol, Braga i Figueira da Foz oraz Kraków), wstępne szkolenie z zakresu historii Europy.

2) zajęcia z każdą grupą prowadzącą:

  • odtworzenie i udokumentowanie historii porrajmos poprzez badania, dokumentację i wywiady
  • przeprowadzone przez samych liderów ze znaczącymi świadkami ze społeczności romskiej i spoza niej.
  • refleksja i ponowne opracowanie treści historycznych oraz opracowanie przez liderów propozycji projektu (warsztaty artystyczne) skierowanego do rówieśników (nastolatków) i szerszej grupy docelowej (bezpośrednich odbiorców projektu i nauczycieli).

3) działanie wspólne dla 6 grup wiodących:

  • wizyta i zwiedzanie  Auschwitz-Birkenau, wspólne działanie grup i warsztaty w bloku 13 (blok muzealny Auschwitz poświęcony historii Romów podczas II wojny światowej).

4) Pod koniec projektu zostanie wybrany materiał wideo, który zostanie wykorzystany do produkcji dokumentu wideo, który podsumuje proces badawczy i przedstawi zaangażowanie i działania podejmowane w ramach projektu w trzech krajach. Dokument będzie zawierał przesłania antydyskryminacyjne, pomoże zachować pamięć i szeroko rozpowszechni wyniki projektu Tracer (wraz z innymi inicjatywami upowszechniającymi: międzynarodową konferencją i publikacją  zawierającą wyniki projektu).

Projekt, poprzez działania badawcze i dokumentacyjne prowadzone przez 6 grup młodych liderów, obejmuje:

- grupy młodzieży w realizacji działań warsztatowych i artystycznych;

- nauczycieli, szkół oraz klas szkół podstawowych i gimnazjów;

- rodziców i obywateli zainteresowanych tymi zagadnieniami, którzy będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach prezentujących działania (spektakle, warsztaty artystyczne...) oraz monitorować realizację projektu poprzez stronę internetową, która jest regularnie aktualizowana o fragmenty wytworzonej dokumentacji.

Ramy instytucjonalne

Projekt przyczynia się do promowania art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej poprzez wspieranie polityki społecznej i strategii krajowych za pomocą innowacyjnych działań skoncentrowanych na aktywnym budowaniu pamięci o holokauście mniejszości Sinti i Romów w Europie. Równolegle, inicjatywa ma na celu wsparcie zarówno ogłoszenia unijnych ram dotyczących Romów w zakresie równości, włączenia i aktywizacji na lata 2020 -2030, jak i przyjęcia wspólnych podstawowych zasad uczestnictwa Romów w życiu kulturalnym społeczności lokalnych.